ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 15/08/2020
E.g., 15/08/2020
Αναφορικά με την τροποποίηση του: •              Υποδείγματος Συμφωνίας, Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Ειδικό Παράρτημα 1, Αγορά Σταθερής, Μέρος 2 (Έκδοση 2018) της CABLENET COMMUNICATION SYSTEMS LTD...
Επί του προσχεδίου του περί καθορισμού συστημάτων κοστολόγησης του Παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και του τρόπου καταμερισμού του κόστους των προϊόντων του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας,...
επί της Μελέτης του ενδεχόμενου επιβολής υποχρέωσης πρόσβασης στο Κυπριακό Ταχυδρομείο σύμφωνα με το άρθρο 126Α του Νόμου 112(Ι)/2004
για τη συλλογή στοιχείων από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Επί των ακόλουθων προσχεδίων αποφάσεων:   •           Η περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης της Αγοράς Χονδρικής Παροχής σε Σταθερή Θέση Τερματισμού Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δημόσια Τηλεφωνικά Δίκτυα και...
Επί των ακόλουθων προσχεδίων απόφασεων: Η περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης της Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας σε επίπεδο χονδρικής και της Επιβολής...
Επί του προσχεδίου της περί των αποτελεσμάτων εξέτασης αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ στη Χονδρική Αγορά Υπηρεσιών Μετάδοσης για τη Διανομή Τηλεοπτικού...
Η Περί της τροποποίησης της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφασης, (Κ.Δ.Π. 10/2015), Απόφαση του 2019

Σελίδες