Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με την αντικατάσταση του περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2005, Κ.Δ.Π. 433/2005 με νέο Διάταγμα

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του Διατάγματος περί Καθορισµού των Λογιστικών Συστημάτων, Ρυθμίσεως του κόστους παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και της ίδρυσης, Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ταμείου Αποζημιώσεως δια σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Κεκτημένο στο τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του Διατάγματος περί Ποιότητας (Ταχυδρομικών Υπηρεσιών) δια σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Κεκτημένο στο τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010).

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του Διατάγματος περί Ρυθμίσεως Γενικών Εξουσιοδοτήσεων και Ειδικών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) δια σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Κεκτημένο στο τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του Διατάγματος περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) δια σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Κεκτημένο στο τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Προσχέδιο της Απόφασης περί Καθορισμού των Κριτηρίων και της Διαδικασίας χορήγησης Ειδικών Αδειών Απόφαση του 2006 επί του περιεχομένου του προσχεδίου της Απόφασης δια σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Κεκτημένο στο τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Σελίδες