ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 17/10/2019
E.g., 17/10/2019
αναφορικά με τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ (Έκδοση 2015-1), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 14/01/2015.
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010).
επί του περιεχομένου του προσχεδίου του Περί πρόσβασης στα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή του δικτύου ή των υπηρεσιών του παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που παρέχονται στο πλαίσιο της...
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex-ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό...
επί του περιεχομένου του προσχεδίου του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Νόμου 112(Ι)/2004 με σκοπό τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014...
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφασης (Κ.Δ.Π. 10/2015).
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 849/2004).
επί του Εισηγητικού Εγγράφου με τίτλο ‘Περί της Προώθησης Μεμονωμένων Λιανικών Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην κυπριακή αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών’.

Σελίδες