ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 16/07/2020
E.g., 16/07/2020
Δημοσιεύονται αυτούσια τα αποτελέσματα της Έρευνας Καταναλωτών που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ από την Pulse Market Research, για τους σκοπούς Εξέτασης Αγοράς, Αγορά 3 [2014], Ευρυζωνική...
επί του περιεχομένου εισηγητικού εγγράφου αναφορικά με τον επιμερισμό των σχετικών δαπανών που αφορούν τις ζεύξεις που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση μεταξύ των δικτύων δύο παροχών.
αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου «Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the...
Μεθοδολογία καθορισμού των ετήσιων διοικητικών τελών δυνάμει του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 849/2004) ως έχει τροποποιηθεί
αναφορικά με τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 19 Νοεμβρίου 2015.
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010), όπως έχει τροποποιηθεί.
αναφορικά με τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της ΑΤΗΚ (Έκδοση 2015-1), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 4/8/2015.
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό...
Ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 04/08/2015 (Έκδοση 2015-1)

Σελίδες