ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 11/08/2020
E.g., 11/08/2020
επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό της σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση του καθεστώτος Ανταγωνισμού και την Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική...
επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με την άρση των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων της ΑΤΗΚ στην Αγορά Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση...
επί του περιεχομένου του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Νόμου 112(Ι)/2004 με σκοπό τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με...
Δημοσιεύονται αυτούσια τα αποτελέσματα της Έρευνας Καταναλωτών που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ από την Pulse Market Research, για τους σκοπούς Εξέτασης Αγοράς, Αγορά 3 [2014], Ευρυζωνική...
επί του περιεχομένου εισηγητικού εγγράφου αναφορικά με τον επιμερισμό των σχετικών δαπανών που αφορούν τις ζεύξεις που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση μεταξύ των δικτύων δύο παροχών.
αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου «Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the...
Μεθοδολογία καθορισμού των ετήσιων διοικητικών τελών δυνάμει του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 849/2004) ως έχει τροποποιηθεί
αναφορικά με τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 19 Νοεμβρίου 2015.
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010), όπως έχει τροποποιηθεί.
αναφορικά με τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της ΑΤΗΚ (Έκδοση 2015-1), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 4/8/2015.

Σελίδες