ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 13/12/2019
E.g., 13/12/2019
επί του περί τροποποίησης του περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διατάγματος του 2004(Κ.Δ.Π. 851/2004), Διάταγμα του 2018.
επί του περί τροποποίησης της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφασης του 2015 (Κ.Δ.Π. 10/2015), Απόφαση του 2018.
επί του περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), Διάταγμα του 2018.
επί του περί τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), Διάταγμα του 2018.
επί του περί Δημοσίευσης των Προδιαγραφών του Εξοπλισμού Τερματικών οι οποίες πρόκειται να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με το δημόσιο δίκτυο, Διάταγμα του 2017.

Σελίδες