Τρέχουσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της CYTA, Ειδικό Παράρτημα 3 – Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση (έκδοση 2020-3) και Ειδικό Παράρτημα 2 -Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2020-2).