Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης που δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2015.

επί του περιεχομένου του κειμένου της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο της ΑΤΗΚ 2004 το οποίο περιέχει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΓΕΡΗΕΤ δια σκοπούς τροποποίησης της ΠΑ ΑΤΗΚ 2004

επί του περιεχομένου του κειμένου του Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης της ΑΤΗΚ 2004 το οποίο περιέχει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΓΕΡΗΕΤ δια σκοπούς αναθεώρησης του ΥΠΔ ΑΤΗΚ 2003 ως αυτό εκάστοτε ισχύει

Ανακοίνωση για Δημόσια Ακρόαση με θέμα την έκδοση εκ μέρους του ΕΡΗΕΤ Διατάγματος ή Απόφασης το οποίο θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου και Καθορισμού Πλαισίου Τιμών Λιανικής Διάταγμα ή Απόφαση

Σελίδες