Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης που δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2015.

Σελίδες