Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Έγγραφο Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το  Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά  Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (ΑΓΟΡΑ 3α)

 

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης που δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2015.

Σελίδες