Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Κεντρικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (Αγορά 3β).

αναφορικά με την τροποποίηση του Διατάγματος περί Παροχής Συνεγκατάστασης και από Κοινού Χρήσης Διευκολύνσεων (ΚΔΠ 247/2013)

 

Αναφορικά με  τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-2), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ την 1/7/2016.

Aναφορικά με  τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης τον Τοπικό Βρόχο της  ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-1), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ την 1/7/2016.

Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the fixed and mobile communication market in Cyprus

1. Το περί Φορητότητας (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2016:


(α) ενοποιεί το περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003, Κ.Δ.Π. 565/2003, όπως έχει τροποποιηθεί,  και την περί της εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών Απόφαση του 2004, Κ.Δ.Π. 343/2004, και


(β) διαφοροποιεί τη διαδικασία φορητότητας με σκοπό την απλοποίηση της και την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της μεταφοράς αριθμού.

 


αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2015 (Έκδοση 2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 08 Ιανουαρίου 2016 (Έκδοση 2016-1).
 

Σελίδες