Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Προστασίας των Καταναλωτών Διατάγματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 2018.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών),  Διατάγματος του 2018.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης τροποποίησης του περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» και των Παραρτημάτων αυτού Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 276/2015), του 2018.

αναφορικά με την Τροποποίηση του Γενικού Μέρους, και του Ειδικού Παραρτήματος 3 - Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση του ΥΠΥ της ΑΤΗΚ (έκδοση 2018-1).

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2005, Διατάγματος του 2018

επί του προσχεδίου Κανονισμών περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) του 2018

 
Aναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διασύνδεσης  της   Cablenet Communications Systems Ltd – Ειδικό Παράρτημα 1, Μέρος 2 (2-2017)

Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διασύνδεσης της ΑΤΗΚ (Έκδοση 2017-1) του 2017

Σελίδες