Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών το οποίο δημοσίευσε η ΑΤΗΚ την 1ην Αυγούστου 2007.

αναφορικά με την τροποποίηση του περιεχομένου του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ (εφεξής «ΥΠΕΠ ATHK 2008») όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της (www.cyta.com.cy) κατά την 1η Αυγούστου 2008 (έκδοση 2008-4).

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου όπως προβεί σε τροποποίηση του τελών ως εμπεριέχονται στο Παράρτημα 3 του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της κατά την 19ην Φεβρουαρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου να τροποποιήσει το Παράρτημα 2 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ενοικίασης Γραμμής της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της (www.cyta.com.cy) κατά την 19ην Φεβρουαρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του να τροποποιήσει το Παράρτημα 2 του Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της (www.cyta.com.cy) κατά την 19ην Φεβρουαρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου όπως προβεί σε τροποποίηση των Παραρτημάτων του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της κατά την 2ην Σεπτεμβρίου 2009.

Σελίδες