Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Δημόσια Ακρόαση 2/2006: Σχετικό εισηγητικό έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει τις προτεινόμενες από το ΓΕΡΗΕΤ τροποποιήσεις επί του περιεχομένου και των τελών του ΥΠΔ ΑΤΗΚ 2005.

Δημόσια Ακρόαση 3/2006: Προσχέδιο της περί Καθορισμού Πλαισίου Χρεώσεων Λιανικών Τιμών της ΑΤΗΚ Απόφασης του 2006, μαζί με το σχετικό εισηγητικό έγγραφο.

για τον καθορισμό τελών για το ΥΠΑΠΤΒ ΑΤΗΚ 2007

για τον καθορισμό τελών για το ΥΠ ΕΠΦ ΑΤΗΚ 2007

για τον καθορισμό τελών για το ΥΠΔ ΑΤΗΚ 2007

επί του περιεχομένου του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ενοικίασης Γραμμής ΑΤΗΚ (ΥΠ ΧΕΓ) ΑΤΗΚ 2007.

με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις θέσεις, τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, σε σχέση με την τροποποίηση Απόφασης περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών Πακέτων για Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα ή Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες (Α.Ε. 3/2005).

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών το οποίο δημοσίευσε η ΑΤΗΚ την 1ην Αυγούστου 2007.

αναφορικά με την τροποποίηση του περιεχομένου του Υποδείγματος Προσφοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ (εφεξής «ΥΠΕΠ ATHK 2008») όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της (www.cyta.com.cy) κατά την 1η Αυγούστου 2008 (έκδοση 2008-4).

Σελίδες