Πρόσκληση σε Δημόσια Ακρόαση Η.Ε. 01/2019

Πρωτεύουσες καρτέλες

για υποβολή σχολίων ενδιαφερομένων μελών σε σχέση με το Προσχέδιο του περί Τροποποίησης του περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 56/2018), Διάταγμα του 2019