Δημόσια Διαβούλευση Τ.Υ. 6/2010

αναφορικά με την αντικατάσταση του περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2005, Κ.Δ.Π. 433/2005 με νέο Διάταγμα