Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 20/2015

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφασης (Κ.Δ.Π. 10/2015).