Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 13/2017

Πρωτεύουσες καρτέλες

για τo προσχέδιο του περί Δημοσίευσης των Προδιαγραφών του Εξοπλισμού Τερματικών οι οποίες πρόκειται να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με το δημόσιο δίκτυο, Διάταγμα του 2017