Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 10/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3α).

Σχετικά Έγγραφα: 
Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3α).
αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (ΑΓΟΡΑ 3α)
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2016/1882: Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στην ΚύπροΑπόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2016/1883: Χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης στην ΚύπροΣχόλια κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK
Commission Decision concerning Case CY/2016/1882: Wholesale local access provided at a fixed location in CyprusCommission Decision concerning Case CY/2016/1883: Wholesale central access provided at a fixed location for mass-market products in CyprusComments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην απόφαση C(2016) 5009 final της Επιτροπής, της 29/7/2016 αναφορικά με την Υπόθεση CY/2016/1882:Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, στην Κύπρο καιΥπόθεση CY/2016/1883: Χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσηςστην ΚύπροΆρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK: Ουδέν σχόλιον