Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 09/2018

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί της Άρσης των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων  της  ATHK στην Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, Απόφασης του 2018