Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 09/2017

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού, Διάταγμα του 2017