Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 06/2017

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί  το περί έγκρισης  οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), Διάταγμα του 2017.

Σχετικά Έγγραφα: 
Tο περί έγκρισης  οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), Διάταγμα του 2017, εναρμονίζει πλήρως την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των κρατών μελών σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ