Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 05/2018

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης τροποποίησης του περί Καθορισμού της Διαχείρισης και Εκχώρησης Δικαιώματος Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» και των Παραρτημάτων αυτού Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 276/2015), του 2018.

Σχετικά Έγγραφα: