ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η.Ε. 04/2018

Πρωτεύουσες καρτέλες

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2005, Διατάγματος του 2018

Σχετικά Έγγραφα: 
Προσχέδιο του περί Τροποποιήσεως του περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2005, Διατάγματος του 2018
Το περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005