Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 04/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

Έγγραφο Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το  Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά  Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (ΑΓΟΡΑ 3α)