Δημόσια Ακρόαση Η.Ε. 02/2017

Πρωτεύουσες καρτέλες

αναφορικά με το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα του 2017.