Ανακοίνωση σχετικά με την Εφαρμογή Κανονισμού EU/2015/2120 αναφορικά με την Υπηρεσία Διεθνούς Περιαγωγής