Ανακοίνωση για Ετήσια Διοικητικά Τέλη

Μεθοδολογία καθορισμού των ετήσιων διοικητικών τελών δυνάμει του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 849/2004) ως έχει τροποποιηθεί