Ανακοίνωση για έναρξη Διαδικασίας Επίλυσης Διαφοράς Μεταξύ PRIMETEL PLC και ΑΤΗΚ

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος, κατόπιν αξιολόγησης σχετικού αιτήματος της PRIMETEL PLC  για επίλυση διαφοράς ανάμεσα στην PRIMETEL PLC και την ΑΤΗΚ, έκρινε, ότι υπάρχει αντικείμενο επίλυσης διαφοράς και ανακοινώνει ότι: