Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 35/2015

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων Αναφορικά με την Χονδρική Αγορά Υπηρεσιών Μετάδοσης για τη Διανομή Τηλεοπτικού Περιεχομένου σε Τελικούς Χρήστες (Πρώην αγορά 18).