Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε 34/2015

επί του περιεχομένου του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Νόμου 112(Ι)/2004 με σκοπό τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, και την μεταφορά της Οδηγίας 2008/63/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών, στον Νόμο μας.