Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 22/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Νόμου 112(Ι)/2004 με σκοπό τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014.