ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Υ. 04/2017

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2010, ΚΔΠ 462/2010, Διατάγματος του 2017.