Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Τ.Υ. 02/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του περιεχομένου του προσχεδίου της Απόφασης τροποποίησης της περί Καθορισμού του Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Απόφασης (Κ.Δ.Π. 569/2014), Απόφαση του 2016. 

Σχετικά Έγγραφα: