Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 36/2015

αναφορικά με το προσχέδιο του περί Τροποποίησης του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 849/2004) ως έχει τροποποιηθεί, Διατάγματος του 2015.