Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 04/2018

Πρωτεύουσες καρτέλες

Eπί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2005, Διατάγματος του 2018.

Σχετικά Έγγραφα: 
Eπί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2005, Διατάγματος του 2018.