Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 04/2016

επί του περιεχομένου του προσχεδίου εγγράφου κοινοποίησης  αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς, την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη σχετική αγορά και το σχέδιο ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3α).

Σχετικά Έγγραφα: