ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η.Ε. 03/2019

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Εγγράφου Κοινοποίησης αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex-ante ρύθμισης, την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τον καθορισμό οργανισμού με σημαντική ισχύ στην αγορά και το σχέδιο ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την αγορά πρόσβασης και προέλευσης (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (15-2003) σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, καθώς επίσης και επί του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Εθνικής Περιαγωγής Διατάγματος του 2013, Διατάγματος του 2019.