Ανακοίνωση Δημόσιας Ακρόασης Η.Ε. 01/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2015 (Έκδοση 2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 08/01/2016 (Έκδοση 2016-1)

Σχετικά Έγγραφα: