Ανακοίνωση Δημόσιας Ακρόασης H.E. 01/2018

Πρωτεύουσες καρτέλες

Aναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διασύνδεσης  της   ΑΤΗΚ ( Έκδοση 2017-1)

Σχετικά Έγγραφα: 
αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διασύνδεσης  της   ΑΤΗΚ ( Έκδοση 2017-1)