Ανακοίνωση αναφορικά με την προκήρυξη του διαγωνιστικού εγγράφου 01/2017

Πρωτεύουσες καρτέλες

Προκήρυξη διαγωνιστικού εγγράφου 01/2017 για την μίσθωση υπηρεσιών φορέα ο οποίος θα αναλάβει τη στελέχωση και διαχείριση των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού του Εθνικού CSIRT στην Κύπρο