ΓΕΡΗΕΤ

Βοηθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

αναφορικά με το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα του 2017.
επί του προσχεδίου του περί της έγκρισης οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών) Διάταγμα του 2017
αναφορικά με το  περί ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων Διάταγμα του 2017.